ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 1. Match Jobs!: Match Jobs!, een zakelijke dienstverlener die zich hoofdzakelijk richt op het uitzenden van scholieren en studenten, werkzoekenden en gepensioneerden voor ondersteunende werkzaamheden binnen professionele organisaties.
 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft, tevens opdrachtgever.
 3. De Topper(s): de medewerker(s) die door Match Jobs aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor werkzaamheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Match Jobs. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Match Jobs, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze Algemene Voorwaarden bevatten tevens bepalingen die van toepassing zijn voor medewerkers en Topper(s) van Match Jobs.
 4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brievenpost of e-mail.
 6. In het geval dat Match Jobs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toe staat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Match Jobs de Algemene Voorwaarden soepel toepast.
 7. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van Uitzendkracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen.
 10. Match Jobs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Match Jobs of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van Uitzendkracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Match Jobs zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Match Jobs kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Match Jobs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Match Jobs anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Match Jobs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. (Mondelinge) afspraken binden Match Jobs eerst nadat deze schriftelijk door Match Jobs zijn bevestigd dan wel zodra Match Jobs met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. De overeenkomst tussen Match Jobs en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De omvang van de verplichtingen van Match Jobs wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Match Jobs pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Match Jobs kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Match Jobs gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Match Jobs bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Match Jobs op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 6. Wanneer Match Jobs op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Match Jobs worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Match Jobs. Match Jobs is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 7. Werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden beïnvloeden. De opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.
 8. Match Jobs noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle door Match Jobs gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van Match Jobs bevat de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge. Match Jobs hanteert twee tarief groepen, zijnde:
  -Het offerte-tarief: geldende het tarief dat is overeenkomen middels een getekende offerte.
  -Het spoed-tarief: geldende het tarief indien er binnen 24 uur verwacht wordt dat er diensten geleverd worden.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Match Jobs gerechtigd, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Match Jobs in werking treden dan is Match Jobs gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Vanzelfsprekend zullen wij in voorkomende gevallen u met de meeste spoed hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Match Jobs
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Match Jobs rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. Betaling

 1. Match Jobs is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan te worden.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Match Jobs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Match Jobs aangegeven. Match Jobs is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Match Job gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtgever, vanaf de vervaldag van de factuur de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
  – in en buiten rechte – voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Match Jobs hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 5. Match Jobs heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Match Jobs verschuldigd is heeft voldaan.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Match Jobs daartoe aanleiding geeft, is Match Jobs gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Match Jobs te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Match Jobs gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Match Jobs uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Match Jobs en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Match Jobs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen Match Jobs

 1. Match Jobs is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Match Jobs deze verplichting niet nakomt, is Match Jobs, met inachtneming van hetgeen in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Match Job en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Match Jobs.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Match Jobs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Match Jobs dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Match Jobs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap
 4. Match Jobs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Match Jobs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Match Jobs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. Indien door Match Jobs of door Match Jobs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Match Jobs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Match Jobs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Match Jobs zijn verstrekt, heeft Match Jobs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Match Jobs ter beschikking heeft gesteld. Match Jobs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Match Jobs is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien een medewerker van Match Jobs word aangenomen (overgenomen) door een derde partij, dient deze partij een overname fee te betalen aan Match Jobs voor administratie, werving en opleidingskosten. Tevens dient de datum van overgang i.o.m. Match Jobs plaats te vinden. Indien er overeenstemming is over de datum van overgang en de medewerker in dienst treed bij de “nieuwe” werkgever, dient deze werkgever 1 maand overname fee (4 weken van 40 uur) te betalen aan Match Jobs als overname fee.
 4. De opdrachtgever aan wie door Match Jobs een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Match Jobs is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 9. Werving en selectie

 1. Match Jobs selecteert de uit te lenen uitzendkracht uit aan de hand van de bij haar bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare uitzendkrachten enerzijds en aan de hand van de door de opdrachtgever aan Match Jobs verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Na selectie draagt Match Jobs één of meerdere kandida(a)t(en) aan opdrachtgever voor op basis van de bij Match Jobs bekende functionele gedragselementen van de betreffende kandidaat en het functieprofiel.
 3. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, kunnen door de opdrachtgever geen eisen worden gesteld die voor de functie niet relevant zijn, althans op grond van deze eisen zal door Match Jobs niet worden geselecteerd.
 4. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen een door Match Jobs voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever is de opdrachtgever het geldende honorarium verschuldigd.
 5. Match Jobs zal na een voltooide werving en selectie opdracht werknemers van opdrachtgever niet langer benaderen.

Artikel 10. Uitlenen van Uitzendkrachten

 1. Match Jobs is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die hij op een aanvraag uitleent.
 2. De uitzendkracht zal ten alle tijden de opdracht op zeer flexibele basis uitvoeren, daar waar de opdracht de leerplichtwet niet in de weg staat. Indien de uitvoering van de opdracht in strijd komt met hetgeen bepaald is in de leerplichtwet, prevaleren de bepalingen uit de leerplichtwet te allen tijde.
 3. Match Jobs is niet aansprakelijk voor het uitlenen van uitzendkrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van Match Jobs bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever aan Match Jobs worden ingediend binnen 3 dagen na de aanvang van de werkzaamheden van de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. Klachten die na die tijd binnenkomen zijn, zijn niet ontvankelijk. Opdrachtgever draagt in dat geval het volledige risico, indien hij ook na drie dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht laat doorwerken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.
 4. Match Jobs schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien:
  – Match Jobs een verzoek van een opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking te stellen niet in behandeling neemt;
  – contacten tussen Match Jobs en een opdrachtgever voorafgaande aan een mogelijke opdracht om welke reden dan ook niet leiden tot het daadwerkelijk beschikking stellen van een uitzendkracht;
  – Match Jobs niet langer overeenkomstig de opdracht een uitzendkracht ter beschikking kan stellen.

Artikel 11. Arbeidsovereenkomst

 1. De opdrachtgever die met een hem ter beschikking gestelde uitzendkracht of een aan hem voorgestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aan wenst te gaan, zal daarvan vooraf tijdig schriftelijk kennis geven aan Match Jobs en de opdracht, behoudens het in de volgende leden bepaalde, met inachtneming van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, beëindigen. Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding is eerst mogelijk nadat de opdracht 1 maand bij een fulltime betrekking, of 173,3 uur bij een betrekking van minder dan 40 uur, heeft geduurd.
 2. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een uitzendkracht aangaan zolang de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en Match Jobs niet rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die uitzendkracht – op basis van die opdracht – 1000 uren heeft gewerkt is de opdrachtgever aan Match Jobs een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgevers tarief over 1000 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die uitzendkracht gewerkte uren.
 4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgevers tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 4 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Match Jobs met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 6. Het vierde lid van dit artikel geldt uitdrukkelijk ook voor het geval dat Match Jobs op verzoek van de opdrachtgever een uitzendkracht aan de opdrachtgever heeft voorgesteld, maar met betrekking tot deze uitzendkracht vervolgens geen uitzendovereenkomst tot stand komt. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
  – het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
  – het aanstellen van de uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  – het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  – het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 12. Overmacht

 1. Match Jobs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Match Jobs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Ingeval nakoming van datgene waartoe Match Jobs uitzendkracht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en blijvend onmogelijk is, hetgeen te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Match Jobs, zijnde overmacht, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Match Jobs is Match Jobs gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Match Jobs tot aan dat moment te voldoen. Match Jobs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Match Jobs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Match Jobs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Match Jobs of van derden daaronder begrepen. Match Jobs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Match Jobs zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Match Jobs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;
  – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Match Jobs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Match Jobs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Match Jobs gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is Match Jobs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Match Jobs kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Match Jobs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Match Jobs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Match Jobs tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Match Jobs vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Match Jobs op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele (reis) kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Match Jobs, zal Match Jobs in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Match Jobs extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Match Jobs anders aangeeft.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Match Jobs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat Match Jobs uit is gegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 2. Match Jobs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Match Jobs kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Match Jobs aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Match Jobs toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever is, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voorkomende gevallen Match Jobs vrijwaren, ook voor schade veroorzaakt door uitzendkrachten van Match Jobs. Match Jobs draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Match Jobs uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of aan (zaken van de) opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun W.A.-verzekering terzake uit te breiden.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Match Jobs gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Match Jobs daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. De opdrachtgever is jegens Match Jobs verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmede hij de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
 6. De opdrachtgever is jegens Match Jobs gehouden tot vergoeding van de schade toegebracht aan of geleden door de uitzendkracht in de uitoefening van de dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat het ontstaan van de schade in belangrijke mate aan de grove schuld van de uitzendkracht is te wijten.
 7. Indien opdrachtgever aan Match Jobs en haar uitzendkrachten informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 8. Indien Match Jobs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Match Jobs beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De aansprakelijkheid van Match Jobs is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Match Jobs gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Match Jobs.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Match Jobs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Match Jobs toerekenbaar is. Indien Match Jobs uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Match Jobs zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Match Jobs, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Match Jobs en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Match Jobs en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en als dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Match Jobs zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 4. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Match Jobs over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Match Jobs. Match Jobs is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 5. Match Jobs zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 17. Privacy

1. De persoonsgegevens die door de opdrachtgever of door de uitzendkracht aan Match Jobs zijn verstrekt of anderszins aan Match Jobs ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. Match Jobs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Match Jobs heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Match Jobs ingediend te worden.
 2. Klachten die betrekking hebben op de persoon of de kunde van de uitzendkracht moeten door de opdrachtgever aan Match Jobs worden ingediend binnen 3 dagen na de aanvang van de werkzaamheden van de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. Klachten die na die tijd binnenkomen zijn, zijn niet ontvankelijk. Opdrachtgever draagt in dat geval het volledige risico, indien hij ook na drie dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht laat doorwerken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.
 3. Match Jobs maakt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd.
 4. Ingeval van een terechte klacht heeft Match Jobs de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever reeds betaald tarief.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Match Jobs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Match Jobs en een wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Match Jobs en een Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door Match Jobs aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21. Algemene Voorwaarden.

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Match Jobs en tevens vindbaar op de website.

http://www.matchjobs.nl
Vastgesteld te Utrecht op 16 oktober 2013
ALGEMENE VOORWAARDEN

Inwerkingtreding Algemene Voorwaarden 16 oktober 2013
© Matchjobs 2013